زرای کانتری بادملی

زرای کانتری ارمغان یک زندگی مستقل، در منطقه بادملی که یکی از بهترین و برگزیده ترین نقاط بورسا می باشد در منطقه ای سرسبز و درست در قلب طبیعت قرار گرفته است. زرای کانتری که به سبک معماری کلاسیک پروژه بندی شده است، به عنوان خطی که شکوه و سادگی را به صورت همسان منعکس می کند، احداث می شود. این پروژه با ویژگی های فوق العاده که طبیعت بی نظیر و منظره فوق العاده را تکمیل می کند، به شما، دوستان و آشنایان شما درب دنیای رنگارنگی را باز می کند. در زرای کانتری بورسا انتظارات شما از یک زندگی لوکس همراه باآسایش، اعتبار، تمایز و برتری و آغاز یک زندگی بسیار جدید برآورده خواهد شد.